Algmene Voorwaarden Disclaimer

Bloggers (m/v) die teksten of foto’s ( hierna ook: inhoud ) op logze.nl plaatsen verklaren daarmee dat hij of zij bevoegd is deze inhoud te plaatsen. De blogger garandeert eigenaar of rechthebbende te zijn van de geplaatste inhoud, danwel toestemming van de rechthebbende te hebben om het intellectuele eigendom te gebruiken. Indien het intellectuele eigendom berust bij een derde moet dit vermeld worden, bij voorkeur door middel van een hyperlink (url)

Indien met de plaatsing van inhoud rechten worden geschonden dan is het aan de gedupeerden om actie te ondernemen richting de schender (m/v) van deze rechten. De beheerder van logze.nl staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart logze.nl hiervoor. De gedupeerde kan wel een verzoek tot verwijdering van de inhoud indienen bij logze.nl.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar op logze.nl geplaatste materiaal. logze.nl draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

logze.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van gegeven informatie nog is ze verantwoordelijk voor de sites die bezocht kunnen worden via uitgaande links.

logze.nl hanteert ten aanzien van de blogs een fair use policy. Dit houdt in dat zij gerechtigd is de blogger de toegang tot logze.nl te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer een normale hoeveelheid te boven gaat. logze.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

logze.nl heeft het recht links ( urls ) naar andere sites plaatsen en/of aan te passen en/of van zogeheten affiliatecodes te voorzien.

Blogs dienen in de Nederlandse taal te zijn en inhoudelijke teksten bevatten, geen artikel ‘spinning’ of andere spam. Blogs die hier niet aan voldoen worden verwijderd. logze.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van inhoud of blokkeren van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op logze.nl kent logze.nl of een van de partner websites hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om de geplaatste inhoud te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat logze.nl de teksten en foto’s van de blogger mag hergebruiken. Hij/ zij vrijwaart logze.nl voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

logze.nl heeft het recht links naar externe sites aan te passen of te plaatsen. logze.nl zal hierbij geen redactionele aanpassingen maken.

Degene die inhoud bij logze .nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal niet in strijd is of komt met wet- en regelgeving openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden.
Het is niet toegestaan persoonlijke informatie van derden te plaatsen, te beledigen, of strafbaar materiaal van welke aard dan ook te bevatten. De redactie logze .nl heeft het recht geplaatst materiaal dat naar eigen inzicht niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

logze.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot: continuteit van de dienst, verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, inbraken, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op logze.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

logze.nl acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Bloggers die inhoud plaatsen vrijwaart logze.nl tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat ermee akkoord dat alle data die door hem/haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn/haar toestemming (behoudens verzoeken van justitie), kan logze.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke inbraak of andere openbaar wording van de database.

De site van logze.nl gebruikt cookies om informatie te bewaren op uw lokale computer.

Het e-mail adres wordt gebruikt om uw registratie details en wachtwoord te bevestigen, voor administratieve doeleinden en periodiek nieuws omtrent logze.nl

logze.nl wordt beheerd door brambring.nl en Gryla B.V.

Schendingen auteursrecht en copyright

Worden uw rechten geschonden door een webmaster binnen logze.nl? Dit kunt u melden en de site worden dan z.s.m. offline gehaald.

logze.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade door schendingen aangezien de berichten door derden geplaatst worden en logze.nl hier geen inhoudelijke invloed op heeft.

De websites binnen het logze netwerk worden beheerd door de individuele webmasters. logze.nl heeft geen redactionele verantwoordelijkheid over deze pagina’s.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

extra info

Om welke blog gaat het

Wat is je gebruikersnaam

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *